7 יחידות דיור בית הכרם

קבוצת רכישה רמת בית הכרם

ניהול תאום ופיקוח – קבוצת רכישה

רמת בית הכרם – 7 יחידות דיור

מזמין עו"ד אורי לומברוזו

איכלוס 2013