ניהול תאום ופיקוח בניה מלא

שלבי עבודה

שלב א'

עד ליום התחלת העבודות בשטח יינתנו השירותים הבאים

 • הכוונה וסיוע בבחירת מתכננים ויועצים שונים לפרויקט כלהלן: אדריכל, מהנדס קונסטרוקציה, יועץ קרקע, יועץ חשמל, יועץ תברואה, מודד, מכון בדיקות לטיב הבנייה, מכון להעתקות אור.
 • קבלת פורוגרמה לתכנון מהמזמין, העברת ההנחיות לצוות התכנון, ישיבות תאום מול יועצים. בדיקת ביצוע ההנחיות והטמעתם בתוכניות.
 • מעקב שוטף על הוצאת היתר בנייה מול אדריכל.
 • עם קבלת היתר בנייה יבוצע הליך סופי לבדיקת סט התוכניות, המפרטים, כתבי הכמויות, חוברת פרטי בניה וכל החומר התכנוני עד לסטטוס לביצוע.
 • הכנת תקציב בנייה לפי הנחיות המזמין, וסטנדרט הבניה הנדרש בפרויקט.
 • הכנת תיק מושלם למכרז הכולל: חוזה משפטי, מפרט טכני מיוחד לתיאור העבודה והחומרים, כתב כמויות, לוח תשלומים, לוח זמנים.
 • מכרז קבלני, סיור קבלנים והעברת החומר לצורך קבלת הצעות מחיר.
 • השוואת הצעות מחיר, ניהול משא ומתן, בחירת קבלן, חתימה על מסמכים.
שלבי עבודה

שלב ב'

מיום התחלת העבודות בשטח ועד למסירה יינתנו השירותים הבאים

 • פיקוח הנדסי מלא לפרויקט, רמת הביצוע, טיב החומרים, התאמה לתוכניות.
 • הזמנת יועצים ומתכננים לפיקוח עליון.
 • תאום יציקות בטון לשלד הבניין מול מהנדס ומכון בדיקות לטיב הבטון.
 • אישור והגשת חשבונות ביצוע של הקבלנים לתשלום המזמין.
 • קשר אישי יומי עם המזמין, קיום ישיבות מזמין, אדריכל. קבלנים. ונותני שירות.
 • מילוי הנחיות היתר הבנייה בשטח, תאום מול גורמי הרישוי במהלך הבנייה.
 • מסירת הפרויקט למזמין, הכנת פרוטוקול מסירה וביקורת על השלמתו.
 • טיפול בהשגה ובקבלת טופס 4 לחיבור מים וחשמל. טופס 5 לאכלוס.