הכנת תיק מכרז מושלם לבניה הכולל תאום תוכניות וניהול יועצים

שלבי עבודה

הכנת תיק מכרז מושלם לבניה הכולל תאום תוכניות וניהול יועצים

  • הכוונה וסיוע בבחירת מתכננים ויועצים שונים לפרויקט כלהלן: אדריכל, מהנדס קונסטרוקציה, יועץ קרקע, יועץ חשמל, יועץ תברואה, מודד, מכון בדיקות לטיב הבנייה, מכון להעתקות אור.
  • קבלת פורוגרמה לתכנון מהמזמין, העברת ההנחיות לצוות התכנון, ישיבות תאום מול יועצים. בדיקת ביצוע ההנחיות והטמעתם בתוכניות.
  • מעקב שוטף על הוצאת היתר בנייה מול אדריכל.
  • עם קבלת היתר בנייה יבוצע הליך סופי לבדיקת סט התוכניות, המפרטים, כתבי הכמויות, חוברת פרטי בניה וכל החומר התכנוני עד לסטטוס לביצוע.
  • הכנת תקציב בנייה לפי הנחיות המזמין, וסטנדרט הבניה הנדרש בפרויקט.
  • הכנת תיק מושלם למכרז הכולל: חוזה משפטי, מפרט טכני מיוחד לתיאור העבודה והחומרים, כתב כמויות, לוח תשלומים, לוח זמנים.
  • מכרז קבלני, סיור קבלנים והעברת החומר לצורך קבלת הצעות מחיר.
  • השוואת הצעות מחיר, ניהול משא ומתן, בחירת קבלן, חתימה על מסמכים.